font sinhalagovlkfont tamil

பிக்குமார் பதிவு செய்தல் பிரிவு

இப்பிரிவு மூலமாக கீழே குறிப்பிடப்பட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

  1. சாமனேர பிக்குமார்களை (சீடர்கள்) பதிவு செய்தல்.
  2. உபசம்பதா பிக்குமார்களை (உயர்தீட்சை) பதிவு செய்தல்.
  3. பதிவு செய்யப்பட்ட சாமனேர மற்றும் உபசம்பதா வெளியீடுகளின் பிரதிகளை விநியோகித்தல்.
  4. பிக்குமார்களுக்கான அடையாள அட்டைகளை விநியோகித்தல்.